OFICJALNA STRONA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PTASZKOWEJ


Strona www.ptaszkowa.pl

Aktualności:


Bieżące wydarzenia związane z OSP Ptaszkowa zamieszczane są na Profilu FB Jednostki. Zapraszamy do odwiedzenia.19 kwietnia 2023:

UWAGA KOMUNIKAT!

Postępowanie na "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej" zostało zmieszczone pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-grybow


18 kwietnia 2023:

Planowany przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, OSP Ptaszkowa przedstawia do publicznej wiadomości Plan postępowań o udzielenie zamówień. Plan do pobrania w pliku PDF16 lipca 2022:

Poświęcenie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ptaszkowa

Przemarszem pododdziałów OSP Ptaszkowa i Pocztów Sztandarowych z OSP Miasta i Gminy Grybów prowadzonych przez Orkiestrę Dętą z Ptaszkowej do kościoła parafialnego w Ptaszkowej rozpoczęły się uroczystości poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ptaszkowa oraz pasowania nowych członków Młodzieżowych Drużyn pożarniczych. Pierwszym punktem uroczystości była Msza Święta odprawiona przez Ks. Kanonika Józefa Kmaka - proboszcza parafii Ptaszkowa w intencji żywych i zmarłych Członków OSP Ptaszkowa oraz ich Rodzin.

Po Mszy Świętej na placu przed remizą OSP Ptaszkowa odbył się uroczysty apel z okazji poświęcenia i przekazania pojazdów OSP oraz ślubowania oraz pasowania członków MDP. Apel rozpoczął meldunek złożony przez Dowódcę Uroczystości druha Piotra Wysowskiego - Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gminie Grybów. Meldunek przyjął druh Edward Siarka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

Kompanię Honorową na uroczystość stworzyli strażacy OSP Ptaszkowa. Dowódcą kompanii był druh Michał Pazgan. Poczet Sztandarowy tworzyli: druh Maciej Kmak - dowódca pocztu, druh Konrad Rysiewicz - sztandarowy oraz asystujący druh Dawid Michalik. Poczet flagowy tworzyli: Bartłomiej Radzik - dowódca pocztu, Arkadiusz Bochenek - flagowy oraz Bartłomiej Pazgan - asystujący. Dowódcą Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych była druhna Jolanta Kiełbasa. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Ptaszkowej, której kapelmistrzem był Pan Marian Kiełbasa a orkiestrą dyrygował Łukasz Kogut. Spikerem uroczystości był druh Karol Michalik.

Po meldunku druh Edward Siarka dokonał przeglądu pododdziałów. Po przeglądzie nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na masz i odegranie hymnu państwowego.

Następnie Prezes Zarządu OSP Ptaszkowa druh Damian Michalik przywitał zaproszonych gości, w śród nich: Wiktora Durlaka - Senatora RP, wspomnianego wcześniej druha Edwarda Siarkę - Posła na Sejm RP, Antoniego Koszyka - wicestarostę Powiatu Nowosądeckiego, Jacka Migacza - wójta Gminy Grybów, Radnych Powiatu Nowosądeckiego oraz Urzędu Gminy w Grybowie, st. bryg. Waldemara Kuźmę - Komendanta Miejskiej PSP w Nowym Sączu, st. bryg. Pawła Motykę - Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu i strażaków jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Grybów.

Następnie Ks. Proboszcz parafii Ptaszkowa Józef Kmak odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia samochodu pożarniczego TOYOTA HILUX DLX typ AN1P, Double Cab 2,4 D4D - SLRR oraz QUADa GOES CF 500 Atr 5L. Oba pojazdy służyły w jednostce OSP Ptaszkowa już od dwóch lat jednak pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie uroczystości poświęcenia i ich przekazania.

Przekazania poświęconych pojazdów Naczelnikowi OSP Ptaszkowa druhowi Danielowi Skrzypcowi i kierowcy druhowi Rafałowi Kruczkowi oraz przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Poseł Edward Siarka, Senator Wiktor Durlak, Wójt Gminy Jacek Migacz, st. bryg. Waldemar Kuźma oraz st. bryg. Paweł Motyka.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było złożenie Ślubowania nowych członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wyznaczona rota złożyła przyrzeczenia pożarnicze na sztandar, wszyscy ślubujący powtarzali treść przysięgi:

Ślubuje ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarna praca w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne.
Ślubuje przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP.
Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.
„Tak mi dopomóż Bóg"

Po przysiędze druh st. bryg. Paweł Motyka dokonał uroczystego pasowania każdego nowego członka MDP.

Następnie zasłużeni strażacy OSP z Ptaszkowej otrzymali odznaczenia i medale:

Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej odznaczeni zostali: Srebrnym Medalem druhna Anna Skrzypiec, Srebrnym Medalem druhna Katarzyna Budzyn.

Odznakę Honorową "zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej": druh Stanisław Kiełbasa i druh Eugeniusz Michalik.

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża, w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi otrzymali: Odznakę II stopnia: druh Bartosz Król, druh Michał Mól, Odznakę II stopnia: druh Dawid Michalik, druh Piotr Michalik.

Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie, przyznane przez Starostę Nowosądeckiego otrzymali: Złote Jabłko Sądeckie: druhna Maria Hajduga, druh Stefan Rola i druh Piotr Chronowski. Srebrne Jabłko Sądeckie: druh Kazimierz Bagnicki, druh Wojciech Florek, druh Konstanty Rysiewicz, druh Daniel Skrzypiec, druh Janusz Kmak, druh Przemysław Michalik oraz druhna Monika Szubryt.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości Dowódca Uroczystości podał komendę do wyprowadzenia pocztów sztandarowych z placu uroczystości oraz złożył meldunek o zakończeniu uroczystości. Wszystkich gości zaproszono do remizy OSP na okolicznościowy poczęstunek.

Zdjęcia z uroczystości na stronie www.ptaszkowa.pl

11 listopada 2021:

11 listopada - Święto Niepodległej

Wciągnięciem na maszt biało-czerwonej flagi oraz odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego przez Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej obok remizy rozpoczęły się w Ptaszkowej obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz Józef Kmak. Mszę św. koncelebrowali ks. prałat Janusz Kiełbasa oraz ks. Mariusz Bawołek. Po Mszy świętej ks. Mariusz Bawołek poprowadził swoistą „Lekcja historii” – przedstawił prezentację pokazującą historię Polski od czasów sarmackich, poprzez wojny polsko-tureckie, panowanie Jana II Sobieskiego oraz jego zwycięstwo pod Wiedniem, rządy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozbiory Polski, Konstytucję 3 Maja, aż po I Wojnę Światową, powstanie Legionów i objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Naczelnika Państwa. W prezentacji nie zabrakło fragmentów filmów przedstawiających ważne dla Ojczyzny wydarzenia. Zarówno podczas Mszy Świętej jak i „Lekcji historii” mogliśmy słuchać pieśni i piosenek w wykonaniu Parafialnego Zespołu Muzycznego.

Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości było wyjście druhów OSP Ptaszkowa na Jaworze, posadzenie dębu na pamiątkę 100 lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zapalenie znicza przy tablicy poświęconej Św. Janowi Pawłowi II, udekorowanie platformy widokowej biało-czerwonymi flagami oraz odśpiewanie o godz. 12.00 hymnu państwowego na platformie widokowej. Uroczystości na Jaworzu poprowadził Prezes OSP Ptaszkowa Damian Michalik, gośćmi byli: dh Paweł Motyka – Prezes ZOP ZOSP w Nowym Sączu, Andrzej Poręba – Zastępca Wójta gminy Grybów, ks. kanonik Józef Kmak, Marian Kruczek – Sołtys wsi Ptaszkowa oraz Konstanty Rysiewicz – Prezes Spółki Leśnej.6 listopada 2021:

Cześć Ich pamięci [*][*][*]

Trwając w Oktawie Wszystkich Świętych wybraliśmy się na Cmentarze Parafialne w Grybowie i Ptaszkowej gdzie pochowani są Członkowie i Osoby Zasłużone dla działania Naszej Jednostki.16 października 2021:

W poniedziałek 27 września br. w Teatrze Wielkim w Warszawie zorganizowana została gala finałowa corocznego programu grantowego "ORLEN dla Strażaków". Projekt realizowany jest przez Fundację ORLEN oraz Spółkę PKN ORLEN od roku 2000, a jego celem jest wsparcie jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, przez dofinansowanie zakupu sprzętu do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami na terenie działania tych jednostek. W tegorocznej edycji programu do Fundacji wpłynęło prawie 3 tysiące wniosków, a wsparcie w różnej wysokości otrzymało ogółem 267 jednostek. Wśród obdarowanych jednostek znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Ptaszkowej, której przedstawiciele odebrali symboliczny czek na kwotę 7 000 złotych na zakup umundurowania bojowego dla członków jednostki. W uroczystej Gali udział wzięli m.in. Premier Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP. Fundacja Orlen w ramach programu "ORLEN dla Strażaków" przyznała już do tej pory ok. 1900 darowizn na doposażenie jednostek przyczyniając się do poprawy ich gotowości bojowej, skuteczniejszą pomoc potrzebującym i zwiększenie bezpieczeństwa.16 października 2021:

W ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych" - podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowaniu realizacji zadania: Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków OSP Ptaszkowa. Planowany koszt kwalifikowany Zadania wynosi 19 190 złotych, z czego kwota dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9 595 złotych. Termin realizacji zadania to 29.10.2021 r. - a zakres rzeczowy Zadania to zakup 7 kompletów ubrań specjalnych.

www.wfos.krakow.pl, https://nfosigw.gov.pl


29 czerwca 2021:
Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 czerwca br. odszedł do wieczności nasz druh honorowy ś.p. Edward Bagnicki (r.1952) zam. w Białej Wyżnej.
Swoją działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej rozpoczął w roku 1972. Ukończył kurs szeregowych i dowódców sekcji. Brał udział w wielu akcjach ratowniczych na terenie naszej miejscowości i gminy. Uczestniczył w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych. Żegnamy kolegę zawsze chętnego do pomocy, zaangażowanego w społeczne prace remontowe przy modernizacji i rozbudowie remizy. Dziękujemy za wszelkie dobro wyświadczone przez Ciebie dla naszej społeczności. Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej dh Edward wyróżniony był: Brązowym (1995), Srebrnym (1999) i Złotym (2005) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Cześć Jego Pamięci!


20 czerwca 2021:
Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 18 czerwca br. w wieku 92 lat odszedł do wieczności nasz druh honorowy ś.p. Ludwik Wysowski. Działalność w OSP Ptaszkowa druh Ludwik rozpoczął w roku 1961. Z racji zamieszkania niedaleko remizy podjął się dostarczania posiadanego w gospodarstwie konia i powożenia zaprzęgiem konnym z podwodą sikawki do akcji gaśniczych. Mimo nieraz skrajnych warunków atmosferycznych (deszcz, burze, zamiecie) w dzień czy w nocy, aktywnie brał udział w wyjazdach do gaszenia pożarów w latach 60-tych i 70-tych, aż do chwili doposażenia jednostki w samochód Żuk. Ale jeszcze w latach późniejszych, z zaprzęgiem konnym i podwodą sikawki służył w ostatniej posłudze zmarłym druhom OSP przewożąc ich na miejsce wiecznego spoczynku. Jak tylko zdrowie Mu pozwalało uczestniczył w życiu jednostki, w zebraniach, zbiórkach i uroczystościach. Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej ś.p. druh Ludwik Wysowski wyróżniony był: Srebrnym Krzyżem Zasługi (r. 2005), Brązowym (r.1998), Srebrnym (r.2003) i Złotym (r.2010) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Cześć Jego Pamięci!


22 listopada 2020:
Z żalem i smutkiem informujemy o śmierci członka naszej jednostki ś.p. dh Stefana Rysiewicza (r.1937). Dh Stefan był członkiem wspierającym OSP Ptaszkowa od roku 1981, a od roku 2017 członkiem honorowym. Za zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej wyróżniony był: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Msza pogrzebowa za ś.p. Stefana odprawiona zostanie 23 listopada br. o godzinie 14-tej w zabytkowym kościele w Ptaszkowej. Druhu Stefanie - dziękujemy za wszelkie dobro wyświadczone przez Ciebie dla naszej społeczności. Wieczne odpoczywanie racz Ci dać Panie!


9 listopada 2020:
Z żalem i smutkiem informujemy o śmierci członka naszej jednostki ś.p. dh Stanisława Pałubiaka (r.1933). Dh Stanisław był członkiem ochotniczej straży pożarnej od roku 1960, ukończył kurs dowódców, brał udział w wielu akcjach ratowniczych. Wchodził w skład pocztu sztandarowego godnie reprezentując naszą jednostkę na wielu uroczystościach. Od roku 2011 był naszym członkiem honorowym. Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej wyróżniony był: Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Msza pogrzebowa za ś.p. Stanisława odprawiona zostanie w dniu 11 listopada br. o godzinie 14.00 w naszym zabytkowym kościele. Cześć Jego Pamięci!


29 lutego 2020:
Z żalem i smutkiem informujemy, ze w dnia 28 lutego w wieku 60 lat zmarł ś.p. dh Maciej Bochenek członek czynny OSP w Ptaszkowej. Ze strażą pożarną związany był od roku 2005 kontynuując tradycje strażackie swojego dziadka Macieja - członka komitetu założycielskiego naszej OSP. Tracimy kolegę zawsze chętnego do pomocy, zaangażowanego w prace społeczne na rzecz straży pożarnej i naszej miejscowości. Za zasługi na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz sportów obronnych odznaczony był Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Zawsze uśmiechnięty - taki pozostanie w naszej pamięci !


2 czerwca 2019:

Ratownictwo wysokościowe w OSP

2 czerwca zakończyło się trzydniowe szkolenie z ratownictwa wysokościowego w którym uczestniczyło 12 strażaków z jednostek OSP KSRG. Temat szkolenia obejmował m.in. poznanie sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratownictwa wysokościowego, techniki wiązania węzłów, budowę stanowisk ratowniczych, techniki dotarcia do osoby poszkodowanej, samoratowanie, techniki ratownicze i ewakuacyjne z praktycznym wykorzystaniem obiektów jak: dach, urwisko, studnia czy wieża widokowa. Szkolenie praktyczne prowadzone jest na obiektach w Ptaszkowej (Szkoła Podstawowa Nr 2, remiza OSP, wieża widokowa na Jaworzu) oraz na obiektach JRG PSP Nr 1 w Nowym Sączu. Szkolenie prowadzili instruktorzy ratownictwa wysokościowego.

Zdjęcia ze szkolenia na stronie: www.ptaszkowa.pl

1 maja 2019:

Msza Św. w intencji OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich członków jednostki na Mszę Świętą w intencji żywych i zmarłych członków OSP - która odprawiona zostanie w dniu 4 maja (sobota) o godzinie 18.00. Zbiórka przy remizie o godzinie 17.30.

19 stycznia 2019:

Zwycięstwo dziewcząt z MDP w zawodach pożarniczych

19 stycznia na Hali Sportowej w Brzeznej przeprowadzono V Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP im. Antoniego Bieniasa w których wystartowało 65 drużyn młodzieżowych, a wśród nich dwie nasze drużyny: dziewcząt i chłopców. Nasza drużyna dziewcząt zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej w tej kategorii, a najlepszy wynik indywidualny osiągnęła również nasza zawodniczka Patrycja Kiełbasa. Ekipa chłopców zajęła 8 miejsce w klasyfikacji drużynowej, a indywidualnie najlepsze miejsce IV zajął Jakub Skrzypiec.
Zdjęcia w galerii na stronie:www.ptaszkowa.plstarsze 

powrót do góry
Z wyjazdów:

Usuwanie śniegu
z Ośrodka Zdrowia
2013-01-30Usuwanie szerszeni
2012-08-23Pożar trawy
2012-03-17Udrożnianie przepustu
2012-02-252010-07-16
Pożar suchej trawy

2010-05-01
Wypadek drogowy

2010-01-19
Kolizja drogowa

2009-08-23
Likwidacja skutków opadów
(Filmy avi:)
2007-09-13
Usuwanie szerszeni

2007-04-26
Usuwanie mszyc


Straż oczami dzieci: