Historia OSP PTASZKOWAJest rok 1930. Wybuchające często pożary trawią owoc pracy kilku pokoleń mieszkańców wsi. W listopadzie tegoż roku wybuchł groźny pożar w Stanisław Janusz zagrodzie Macieja Tokarza zamieszkałego w Ptaszkowej pod numerem 102. Mimo ratunku domowników i ofiarnej pomocy ze strony sąsiadów, ogień strawił cały majątek. ks. Edward PykoszPo tym zdarzeniu, z inicjatywy Stanisława JANUSZA - wójta gminy jednostkowej, Jana WYSOWSKIEGO - zastępcy wójta, oraz księdza Edwarda PYKOSZA - proboszcza parafii Ptaszkowa, powstał zamysł założenia we wsi ochotniczej straży pożarnej.

W dniu 18 grudnia 1930 roku zwołane zostało zebranie mieszkańców wsi. Na zebranie zaproszono również instruktora Powiatowej Straży Pożarnej Kazimierza MAŁYSKĘ, który poinformował zebranych o zadaniach i formie działania ochotniczej straży pożarnej. Na zebraniu powołano Komitet Założycielski OSP w składzie:

 • Stanisław JANUSZ - wójt gminy Ptaszkowa,
 • Jan WYSOWSKI - zastępca wójta,
 • Maciej KIEŁBASA - gospodarz,
 • Stanisław DOBROWOLSKI - naczelnik stacji,
 • Józef KMAK - gospodarz.
 • Komitet zwołał na dzień 26 grudnia 1930 roku ponownie ogólne zebranie wiejskie, na którym jednogłośnie podjęto decyzję o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej. W zebraniu wzięło udział 132 mieszkańców wsi, a 72 z nich wpisało się na członków czynnych i wspierających OSP. Powołano pierwszy Zarząd jednostki w składzie:

 • Józef KMAK - prezes,
 • Stanisław JANUSZ - zastępca prezesa,
 • Stanisław DOBROWOLSKI - sekretarz,helmy
 • Jan WYSOWSKI - skarbnik,
 • Wojciech PTASZKOWSKI - gospodarz,
 • Jan MICHALIK - naczelnik,
 • Jan PTASZKOWSKI - zastępca naczelnika.
 • Rok 1931 to energiczna praca Zarządu w celu praktycznej organizacji OSP i zabezpieczenia jednostki w niezbędny sprzęt. SikawkaCzłonkowie zarządu kilkakrotnie wyjeżdżają do Krakowa o pomoc w uzyskaniu sikawki ręcznej oraz wybudowaniaPoświęcenie sikawki zaplecza na sprzęt przeciwpożarowy. Po długich staraniach, przy pomocy Komendy Wojewódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie zakupiona zostaje ręczna sikawka wraz z wyposażeniem. Jej poświęcenia dokonał inicjator powołania OSP - ksiądz Edward Pykosz.

  W roku 1933 dzięki bezinteresownej pracy członków OSP oraz ofiarności społeczeństwa wsi, wybudowano drewnianą remizę strażacką. Remiza staje się nie tylko zapleczem OSP, staje się również ośrodkiem życia wsi. Odbywają się tu zabawy, festyny, organizowane z różnych okazji, a najczęściej w celach dochodowych dla zapewnienia środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki OSP. Jednocześnie trwa ciągła praca organizacyjna i szkoleniowa członków OSP. Jej efektem jest zajęcie już w roku 1934 - I miejsca w strażackich zawodach na szczeblu powiatu.

  W dniu 13 listopada 1935 r. delegacja OSP złożona z dwóch strażaków czynnych oraz sekretarza jednostki, wraz z kierownikiem Szkoły Podstawowej Panem Michałem Fydą, oraz 9 mieszkańcami wsi udała się do Krakowa - zawożąc urnę z ziemią z Jaworza (najwyższego wzniesienia Ptaszkowej) na kopiec Józefa Piłsudskiego.

  W roku 1936, startująca w rejonowych zawodach pożarniczych jednostka OSP zajmuje II miejsce.

  Okres wojny poczynił w szeregach strażackich duże spustoszenie. Wielu z czynnych strażaków walczyło na różnych frontach, wielu dostało się do niewoli, wielu przelało krew w obronie Ojczyzny. Ci, którzy przeżyli nadal służyli radą i doświadczeniem młodszym pokoleniom strażaków.

  Lata powojenne to okres wytężonej pracy całego społeczeństwa w celu odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. W nurt tej pracy włączają się również druhowie OSP. Biorą udział w pracach społecznych na terenie gromady, pracują przy elektryfikacji wsi, wraz z nauczycielami pracującymi w tutejszych szkołach oraz organizacjami społecznymi - są współorganizatorami pracy kulturalnej na terenie wsi. Przez pewien okres jednostka OSP była opiekunem miejscowej Orkiestry Dętej.

  W latach pięćdziesiątych, w związku z potrzebą zaspokojenia stale rosnącego zapotrzebowania społecznego, podejmowany jest temat podjęcia starań o budowę nowej remizy OSP. Sprawa ta była między innymi tematem zebrania w dniu 3 kwietnia 1954 r.

  Czynione są również starania o pozyskanie nowoczesnego sprzętu pożarniczego. Efektem tych działań jest otrzymanie w roku 1956 na wyposażenie nowoczesnej motopompy typu Leopolia PO-1. Przekazanie motopompy połączone z pokazowymi ćwiczeniami na terenie wsi koło kościoła, odbyło się w dniu 4 maja 1956 roku.

  Przekazanie motopompy Przekazanie motopompy Ćwiczenia z motopompą

  W roku 1962 jednostka OSP zajęła II miejsce w rejonowych zawodach pożarniczych.

  W roku 1963, Remiza po wieloletnich staraniach rozpoczęto budowę nowej remizy dla OSP. Uroczyste oddanie nowej remizy do użytku odbyło się w dniu 6 września 1964 r. Koszt budowy to 323 343 złote, a wartość prac wykonanych w czynie społecznym to 143 143 zł. Budynek starej remizy rozebrano i przekazano Józefowi Ptaszkowskiemu, któremu w dniu 20 lipca po uderzeniu pioruna spaliły się zabudowania. Budynek remizy to nie tylko siedziba OSP. Funkcjonuje tu Klub Rolnika, kawiarnia, świetlica dla młodzieży, organizowane są zabawy, prelekcje, szkolenia, wyświetlane są filmy kinowe. ZbiórkaSpotykają się tutaj również orkiestra dęta i Koło Gospodyń Wiejskich. W straży pożarnej trwa cykliczny rok szkoleniowy: ćwiczenia, szkolenia, wyjazdy do akcji. Odbywają się również uroczyste zbiórki.

  W roku 1972 z powodu złego stanu zdrowia z funkcji naczelnika OSP zrezygnował Jan Jan Michalik MICHALIK pełniący tę funkcję od roku 1930. Nowym naczelnikiem wybrany został Eustachy TOKARZ, który pełni tę funkcję przez 1 rok. Jego funkcję przejął Mieczysław PTASZKOWSKI. Pracami OSP kieruje Zarząd w składzie:

 • Eugeniusz RYSIEWICZ - prezes,
 • Mieczysław PTASZKOWSKI - wiceprezes i naczelnik,
 • Włodzimierz KIEŁBASA - wiceprezes,
 • Stanisław MICHALIK - skarbnik,
 • Władysław KIEŁBASA - sekretarz,
 • Jan MICHALIK - gospodarz.
 • W dniu 7 stycznia 1974 r. jednostka otrzymuje na wyposażenie samochód pożarniczy Żuk - GLM i zostaje przekwalifikowana do typu S-1.

  Przekazanie żuka

  W dniu 6 sierpnia 1978 r. z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Nowym Sączu jednostka otrzymuje nową motopompę M-800.

  Motopompa

  W roku 1979 strażacy z OSP Wartapełnili służbę porządkową i brali udział w zabezpieczaniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Do tradycji weszło już honorowe pełnienie warty przez strażaków przy Grobie Jezusa w Wielki Tydzień, a potem ich przemarsz w procesji rezurekcyjnej.

  W roku 1980 OSP w Ptaszkowej zajmuje I miejsce we współzawodnictwie pomiędzy OSP w działalności statutowej.

  W roku 1981 jednostka OSP uroczyście obchodzi jubileusz 50 - lecia istnienia. SztandarDla jednostki ufundowany zostaje przez społeczeństwo wsi sztandar. Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz gminnych, delegacji strażackich i społeczności wsi odbyła się w dniu 21 czerwca. W tym samym roku jednostka OSP otrzymuje nowy samochód Żuk - GLM. Używany do tej pory samochód przekazano do OSP Florynka

  W roku 1984 jednostka OSP Ptaszkowa zajmuje I miejsce w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

  W roku 1985 startujące w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyny naszej OSP zajmują II miejsce w grupie III, oraz III miejsce w grupie I. W tym też roku zmarł dh Mieczysław PTASZKOWSKI - wiceprezes i naczelnik OSP od roku 1974.

  Rok 1988 to sukcesy naszej drużyny młodzieżowej. Drużyna MDP w Miejsko-Gminnych zawodach zajmuje miejsce II, a w Wojewódzkich Zawodach miejsce III.

  Dalsze sukcesy w sporcie pożarniczym to rok 1991 - w zawodach miejsko-gminnych w grupie I zajmujemy miejsce I, natomiast w grupie III miejsce IV. W zawodach na szczeblu rejonu - chłopcy z grupy I zajęli miejsce III.

  W roku 1992 otrzymujemy na wyposażenie nowy samochód pożarniczy Żuk, używany dotychczas przekazaliśmy do OSP Wawrzka. W miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmujemy miejsca I w grupie I i w grupie III.

  W roku 1993 z udziałem naszej OSP odbyły się w Ptaszkowej ćwiczenia jednostek OSP w ramach ćwiczeń kompanii odwodowej. W gminnych zawodach pożarniczych drużyna młodzieżowa zajmuje I miejsce.

  Rok 1995 to kolejne dobre miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych. W zawodach gminnych były to I i II miejsce, a w zawodach rejonowych II i III miejsce.

  Zawody

  W roku 1996 Zarząd Gminy Grybów przekazał naszej jednostce nowy samochód pożarniczy Żuk, oraz radiotelefon i 2 motopompy. Prowadzimy prace modernizacyjne pomieszczeń remizy. W zawodach pożarniczych zajmujemy I miejsce w grupie I i V miejsce w grupie III.

  Szczególnym zdarzeniem w roku 1997 był udział w całonocnej akcji przeciwpowodziowej w Grybowie. Powódź spowodowały długotrwałe i gwałtowne opady deszczu. Startujące w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych nasze drużyny zajmują I miejsca w grupie I i III.

  W dniu 17 maja 1998 r. długoletni Prezes naszej OSP Przemarszdh Eugeniusz Rysiewicz otrzymał Srebrny Medal Honorowy im. B. Chomowicza. Medal wręczył Prezes ZW ZOSP w Nowym Sączu dh Czesław Kosiba. Tradycją stał się przemarsz przez wieś i udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji Dnia Strażaka.

  Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 16 stycznia 1999 r. podjęto uchwałę o przystąpieniu naszej OSP do Stowarzyszenia im. Św. Floriana. W tym też roku otrzymujemy nowy wartościowy sprzęt, m.in. Wmurowanie kamienia węgielnego2 aparaty powietrzne, pompę szlamową, motopompę PO-5, 6 ubrań koszarowych. Podwójny sukces odniosły nasze zespoły startujące w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując w swoich grupach I miejsca. Ważny dla jednostki był udział w dwóch uroczystościach tj. wmurowaniu kamienia węgielnego w nowo budowanym kościele w Ptaszkowej, oraz wizycie Ojca Św. Jana Pawła II w Starym Sączu.

  ObrazW roku 2000 w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych nasze drużyny zajęły I i II miejsce. Startująca w zawodach powiatowych drużyna młodzieżowa zajęła miejsce IV. W dniach 27 i 28 sierpnia wraz z całą parafią przeżywaliśmy uroczystość nawiedzenia NMP w kopii Jasno-Górskiego Obrazu.

  W roku 2001 w miesiącu lipcu miała miejsce tragiczna powódź na obszarze Małopolski. W akcjach ratowniczych brała udział również nasza OSP. Wyjeżdżaliśmy przez 7 dni do ratowania powodzian w Nowym Sączu, Grybowie i Stróżach. Za ofiarność i odwagę w czasie powodzi zostaliśmy wyróżnieni listem pochwalnym od Komendanta Głównego PSP.
  Srebrny Krzyż "Za ratowanie życia i ochronę mienia" otrzymał Prezes OSP dh Czesław Hajduga. Na gminnych zawodach pożarniczych zajęliśmy I miejsce.

  Mercedes GBA 2,5/16Dnia 29 października dzięki dotacji z Urzędu Gminy Grybów i środkom własnym zakupiony został dla nas samochód Mercedes GBA 2,5\16.

  Z dniem 30 listopada - decyzją Komendanta Głównego PSP jednostka została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

  W roku 2001 OSP wyjeżdżała ogółem do 15 zdarzeń, w tym 5 razy do pożarów 10 razy do miejscowych zagrożeń.

  Dnia 2 lutego 2002 r. zmarł długoletni Prezes naszej OSP dh Eugeniusz Rysiewicz.

  W dniu Poświęcenie Mercedesa 21 kwietnia Pasowanie odbyła się uroczystość poświęcenia samochodu Mercedes połączona z uroczystym ślubowaniem i pasowaniem nowych członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.

  W gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych zajmujemy pierwsze miejsca.

  Zawody Zawody

  Dzięki pozyskaniu sponsorów w społeczności wsi, wydajemy własny kalendarz na rok 2003.

  Nawiązujemy kontakt ze strażakami z Francji z miejscowości Chateau-Thierry.

  Bilans akcji ratowniczych za rok 2002 to 21 wyjazdów, w tym 8 pożarów i 13do miejscowych zagrożeń.

  W czerwcu roku 2003 z dotacji KG PSP zainstalowano w remizie OSP system do selektywnego alarmowania.
  Na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Bukownie zajmujemy miejsce 12. W zawodach miejsko-gminnych zajmujemy miejsca pierwsze w grupie I i III.

  Bilans akcji ratowniczych za rok 2003 to: 34 wyjazdy , w tym 11 wyjazdów do pożarów i 23 wyjazdy do miejscowych zagrożeń.

  Na zebraniu sprawozdawczym w styczniu 2004 r. podjęto uchwałę o zorganizowaniu uroczystości 75-lecia naszej OSP, połączonej z ufundowaniem nowego sztandaru dla jednostki - w roku 2005.

  W dniu 7 czerwca OSP bierze udział w ćwiczeniach jednostek PSP z Nowego Sącza i OSP z KSRG powiatu nowosądeckiego na obiekcie Sądeckiego Parku Etnograficznego.

  W dniu 27 czerwca w Miejsko-Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych z OSP Ptaszkowa startowały 3 drużyny. Zajmujemy I miejsca w grupie starszej oraz w MDP chłopców kat. 16-18 lat. Chłopięca MDP w kat. 12-15 lat zajmuje miejsce 4.

  Dnia 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37 zawyły syreny w naszej i wszystkich OPS na terenie kraju, ogłaszając smutną wiadomość o śmierci umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II

  W miesiącu maju UG Grybów sfinansował położenie nawierzchni asfaltowej na placu przed remizą OSP.

  Wręczenie nagród W czerwcu odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dzieciom - autorom wyróżnionych prac plastycznych w ogłoszonym przez nas konkursie "Straż pożarna - wczoraj i dziś".

  Zawody powiatoweDrużyna sportowa w grupie A wygrywa ponownie powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.

  Dnia 14 sierpnia obchodziliśmy uroczystość jubileuszu 75 lecia istnienia naszej Osp, połączoną z wręczeniem jednostce nowego sztandaru, oraz ślubowaniem i pasowaniem członków MDP.

  Msza Święta  Marsz jednostek  Przekazanie sztandaru  Ślubowanie


  Rok 2006

  W miesiącu maju przeprowadzono prace modernizacyjne w remizie OSP dokonując częściowej przebudowy budynku, wymiany konstrukcji i pokrycia dachu. Remont remizy 2006 Remont remizy 2006
  Zawody gminne 2006 Zawody gminne 2006 W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zwyciężamy w trzech kategoriach - w grupie A, dziewcząt 12-15 lat i chłopców 16-18 lat. Chłopcy 12-15 lat zajęli miejsce III.
  17 września reprezentując powiat nowosądecki na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Bukownie zajmujemy X lokatę.
  Zawody powiatowe 2006 Zawody powiatowe 2006
  Działania ratownicze za rok 2006 to ogółem 59 wyjazdów, w tym: pożary 11, miejscowe zagrożenia 47, alarm fałszywy 1.  Rok 2007

  Zawody miejsko-gminne 2007 W zawodach gminnych zajmujemy miejsce I, natomiast w zawodach powiatowych miejsce IV. W zawodach gminnych MDP, dziewczęta zajęły miejsce I, natomiast chłopcy zajęli miejsce II.
  Ze środków z KSRG, ZOSP RP i własnych zakupiono urządzenie tnąco-rozpierające marki LUCAS.
  Działania ratownicze to ogółem 42 wyjazdy, w tym: 8 do pożarów i 34 do miejscowych zagrożeń.
  Zawody miejsko-gminne 2007


  Rok 2008  Odnosimy sukcesy na zawodach sportowo-pożarniczych. Drużyna chłopców zajęła I miejsce na zawodach gminnych i IV miejsce na zawodach powiatowych. Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce na zawodach gminnych, I miejsce na zawodach powiatowych, II miejsce na zawodach wojewódzkich, oraz miejsce XVIII na zawodach ogólnopolskich. Drużyna męska zwyciężyła na zawodach gminnych, oraz zajęła III miejsce na zawodach wojewódzkich.

  W ramach prac modernizacyjnych, dokonano gruntownej przebudowy pomieszczeń na piętrze remizy.

  Wyjeżdżaliśmy do 42 zdarzeń, w tym 6 razy do pożarów i 36 razy do miejscowych zagrożeń.


  Rok 2009  Wykonano ważne prace inwestycyjne w budynku remizy: ocieplono budynek, położono nową elewację, wykonano instalację centralnego ogrzewania.
  Z KM PSP w Nowym Sączu pozyskaliśmy na wyposażenie jednostki samochód operacyjny VW Golf.

  Wraz z mieszkańcami wsi włączyliśmy się w organizację i obchody 650-lecia lokacji wsi, a także przeżywaliśmy wizytę Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego w Ptaszkowej.
  W zawodach sportowo-pożarniczych: seniorzy zajęli III miejsce w zawodach powiatowych i I miejsce w zawodach gminnych. Drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców zajęły I miejsca w zawodach gminnych.

  Wyjazdy do akcji: ogółem 52, w tym: 7 pożarów, 44 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy.


  Rok 2010
  1. W maju obchodziliśmy jubileusz 80-lecia jednostki. Podczas uroczystych obchodów dokonano poświęcenia i odsłonięcia kapliczki z figurą św. Floriana - na elewacji remizy OSP.
  2. Dziewczęca drużyna pożarnicza zajęła 6 miejsce na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP w Częstochowie.
  3. Z magazynu przeciwpowodziowego pozyskaliśmy motopompę szlamową WT-20X Honda, z KRUS - zestaw do ratownictwa medycznego PSP R-1, a od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy motopompę pływającą "Posejdon"

  Rok 2011
  1. W styczniu na Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano wyboru nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto 3 strażakom OSP przyznano godność "Członka Honorowego".
  2. W remizie naszej OSP w dniu 26 marca odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Grybowie, natomiast w dniu 21 maja również w naszej jednostce odbyły się uroczyste powiatowe obchody Dnia Strażaka - wspólne dla PSP i OSP.

  Rok 2012.
  1. Dnia 3 czerwca aż cztery nasze drużyny w swoich kategoriach (kobiety, mężczyźni, dziewczęta, chłopcy) reprezentowały powiat nowosadecki na II Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP i MDP w Czarnym Dunajcu. Drużyna kobieca i dziewczęca zajęły miejsca I, a drużyna męska i chłopców - miejsca V.
  2. W dniu 2 września startująca na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP w Opolu nasza dziewczęca drużyna zajęła w klasyfikacji generalnej zawodów miejsce VII.
  3. W dniu 8 września kobieca drużyna naszej OSP reprezentując województwo małopolskie na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Białej Podlaskiej zajęła miejsce X.

  OFICJALNA STRONA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PTASZKOWEJ


  Strona www.ptaszkowa.pl