REGULAMIN OSP PTASZKOWA


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP
w PtaszkowejI. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.
 1. Do podstawowych zadań JOT należy:
  • podjęcie w czasie dysponowania do 5 minut działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,
  • rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
  • utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,
  • utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
  • współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
  • prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
  • współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
  • współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
  • pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.
 2. Siedzibą JOT jest strażnica OSP Ptaszkowa.
 3. Własnym obszarem chronionym JOT jest teren powiatu nowosądeckiego.
Na polecenie uprawnionych dyspozytorów jednostka może być dysponowana w ramach struktur KSRG do działań ratowniczych i ćwiczeń na całym obszarze RP.

II. KIEROWANIE JOT - OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.
 1. JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy sekcji.
 2. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.
 3. W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. w czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji.
 4. Obowiązki i uprawnienia naczelnika OSP
  obowiązki:
  • kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
  • typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,
  • dysponowanie siłami i środkami JOT,
  • dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych, zabezpieczających i ćwiczeń,
  • współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
  • zapewnienie zgłoszenia do ośrodka dyspozycyjnego PSP każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
  • dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
  • zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do ośrodka dyspozycyjnego PSP niezdolności do działań załogi JOT,
  • nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
  • planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
  • nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
  • utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
  • nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
  • informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
  • dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.
  uprawnienia:
  • dysponowanie siłami i środkami JOT,
  • kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,
  • mianowanie, po konsultacji z zarządem, dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
  • wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
  • przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
  • pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
  • inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

 5. Obowiązki i uprawnienia zastępcy naczelnika OSP
  • zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
  • z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,
  • z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań.

 6. Obowiązki i uprawnienia dowódcy sekcji
  obowiązki:
  • kierowanie podległymi pododdziałami sekcją) podczas działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń,
  • ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.
  • współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
  • prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,
  • nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi
  • utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale
  • informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
  • nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi
  • sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.
  uprawnienia:
  • dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
  • kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP
  • wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład sekcji,
  • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP

 7. Obowiązki i uprawnienia dowódcy załogi
  obowiązki:
  • wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, i dowódcy sekcji,
  • sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę
  • zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego PSP wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,
  • nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego PSP o zaistniałym wypadku lub innej przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,
  • zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,
  • dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,
  • współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,
  • utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,
  • zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,
  • zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody - zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,
  • zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu PSP oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.
  • dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu PSP,
  • sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.
  uprawnienia:
  • dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,
  • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.

 8. Obowiązki i uprawnienia kierowcy - operatora sprzętu.
  obowiązki:
  • dbałość i odpowiedzialność za sprawność techniczną powierzonego samochodu i sprzętu,
  • zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji ratowniczej, innych zdarzeń i ćwiczeń,
  • obsługa środka transportu i sprzętu w sposób zapewniający wykonanie zadania i bezpieczeństwo ratowników,
  • pomoc w utrzymywaniu łączności radiowej na miejscu zdarzenia,
  • doprowadzenie do ponownej sprawności samochodu i sprzętu po powrocie z wyjazdu,
  • utrzymywanie samochodu i sprzętu w należytej czystości i konserwacji,
  • terminowe dokonywanie okresowych badań technicznych samochodu i sprzętu, tankowanie i rozliczanie paliwa,
  • prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji technicznej powierzonego sprzętu,
  • wykonywanie rozkazów i poleceń uprawnionych funkcyjnych,
  uprawnienia:
  • wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów.

 9. Obowiązki i uprawnienia ratowników
  obowiązki:
  • wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,
  • przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,
  • sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,
  • włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
  • uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,
  • przestrzegać zasady i przepisy BHP,
  • poddać się obowiązującym okresowym badaniom lekarskim
  • dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
  • dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.
  uprawnienia:
  • zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia strażackiej służby,
  • zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
  • wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,
  • ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
  • świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
  • ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,
  • zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,
  • zgłaszanie do osób funkcyjnych uwag odnośnie sprawności sprzętu i stanu środków ochrony osobistej,
  • inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.

III. WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.

IV. WYKAZ OSÓB POWOŁANYCH DO JOT OSP PTASZKOWA Z PRZYDZIAŁEM FUNKCJI - ZAŁ. NR 1

V. NORMATYW WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRANSPORTU, SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI I ALARMOWANIA - ZAŁ. NR 2OFICJALNA STRONA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PTASZKOWEJ


Strona www.ptaszkowa.pl