STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w PTASZKOWEJ

Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Ptaszkowej zwana dalej OSP.
§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest remiza OSP.

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członkiem innych stowarzyszeń i ich związków.

§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8

Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków.
Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników.Rozdział IICELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu
.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
 2. Organizowanie, spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej , ratownictwa i zagrożeń lokalnych.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych , obronnych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
 9. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na cele statutowe.
 10. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej wśród społeczności lokalnej.


  Rozdział III  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 11

  Członkami OSP mogą być :
  1. Pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych.
  2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat.


  § 12

  Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

  § 13

  Członkowie OSP dzielą się na:
  1. Członków czynnych.
  2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
  3. Wspierających
  4. Honorowych

  § 14

  Członek czynny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie o treści:
   "W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym i ofiarnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne".

  § 15
  1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 8 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
  2. Członkom MDP w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
  3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
  4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
  5. Członkowie MDP nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.
  6. Członkowie MDP nie opłacają składek członkowskich.

  § 16

  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.
  Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
  1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
  2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

  § 17

  Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie . Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

  § 18

  Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
  1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.
  2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
  3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
  4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
  5. Używać munduru i odznak.

  § 19

  Do obowiązków członka czynnego należy:
  1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
  2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
  3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
  4. Dbać o mienie OSP.
  5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

  § 20

  Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.


  § 21

  Członkostwo ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
  2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
  3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 3 lata.
  4. Likwidacji OSP
  5. Śmierci
  6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

  § 22

  Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i § 19 niniejszego statutu.

  § 23

  W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

  § 24

  Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.  Rozdział IV  WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

  § 25

  Władzami OSP są:
  1. Walne zebranie.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.


  A. WALNE ZEBRANIE

  § 26

  Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 – 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

  § 27

  Do kompetencji walnego zebrania należy:
  1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej
   z ich działalności .
  3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
  4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie
  5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu
   na wniosek komisji rewizyjnej.
  6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
  7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP, oraz innych stowarzyszeń i ich związków.
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
  9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
  10. Wybieranie i delegowania członka OSP w skład Związku OSP RP, oraz w skład władz innych stowarzyszeń i ich związków.
  11. Uchwalanie statutu OSP i jego zmian.
  12. Nadawanie godności członka honorowego.
  13. Rozpatrywanie innych spraw wynikających z niniejszego statutu.

  § 28

  Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

  § 29

  Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
  § 30

  Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

  § 31

  Nadzwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd OSP:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
  3. Na żądanie 1 liczby członków OSP.
  4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 32

  Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

  § 33

  Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
  Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

  § 34

  W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

  § 35

  Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.


  B. ZARZĄD

  § 36
  1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
  2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.


  § 37

  Do zadań zarządu należy:
  1. Reprezentowanie interesów OSP.
   Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
  2. Zwoływanie walnego zebrania.
  3. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
  4. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
  5. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
  6. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
  7. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
  8. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
  9. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
  10. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
  11. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
  12. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
  13. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

  § 38

  Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

  § 39

  Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.


  § 40

  Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1 ogólnej liczby członków zarządu.
  Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

  § 41

  Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP sam prezes, lub wiceprezes i skarbnik działający razem.

  § 42

  Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
  Do naczelnika straży należy:
  1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
  2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
  3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
  4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
  5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
  6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
  7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

  § 43

  Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
  1. Pochwałę ustną,
  2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży ,
  3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
  4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

  § 44

  Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
  1. Upomnienie ustne,
  2. Nagana w rozkazie naczelnika ,
  3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.  C. KOMISJA REWIZYJNA

  § 45

  Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

  1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
  2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
  3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
  4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

  § 46

  Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

  § 47

  Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

  § 48

  Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.


  Rozdział V  MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

  § 49

  Majątek i fundusze OSP powstają z:
  1. Składek członkowskich,
  2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  3. Dochodów z majątku i imprez oraz wynajmu pomieszczeń na działalność usługową, rozrywkową, ,uroczystości rodzinne, zebrania, szkolenia itp.
  4. Ofiarności publicznej,
  5. Wpływów z działalności gospodarczej.

  § 50

  OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.


  Rozdział VI  ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

  § 51

  Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

  § 52

  Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.


  § 53

  Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

  § 54

  W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

  § 55

  Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność wsi Ptaszkowa. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.  Zarejestrowany postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu z dnia 6 października 1993 r Nr A.Sł. A. 299, ze zmianami z dnia 19 stycznia 2013 r. zarejestrowanymi postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 20 marca 2013 r nr KR.XII NS-REJ.KRS/001294/13/776

OFICJALNA STRONA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PTASZKOWEJ


Strona www.ptaszkowa.pl